مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

حرف دل …

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۱/۳۰


ما سینه زدیم، بی‌صدا باریدند
از هر چه که دم زدیم، آنها دیدند​
ما مدعیانِ صفِ اول بودیم
از آخر مجلس شهدا را چیدند
(رضا حیدری)
https://telegram.me/sohada96https://telegram.me/sohada96