مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در کاروانهای راهیان نور

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۲/۱۹

نسل جوان امروز برلی عقب راندن دشمن از نسل اول آماده تر است.

عــلــت ایــجــاد جــنــگ ۸ســالــه،تــرس قــدرتــ‌های جــهانــی از اثــرگــذاری انــقــلــاب اســلــامــی بــود

رهبــرانــقــلــاب صــبــح امــروز در دیــدار جــوانــان و نــوجــوانــان عــازم راهیــان نــور:

دیدار جمعی از شرکت‌کنندگان در اردوهای راهیان نور

عــلتــ ایــجــاد جــنــگ هشــتــ‌ســالــه از طــرف رژیــم بــعــثــی صــدام،عــظــمــت و ابــهت انــقــلــاب بــود.

 

وقــتــی انــقــلــاب اســلــامــی بــه وجــود آمــد،عــظــمــت ایــن انــقــلــاب دشــمــنــان قــدرتــمــنــد جــهانــی را مــرعــوب ڪــرد.از ســوی دیــگــر وقــتــی دیــدنــد ڪــه ایــن انــقــلــاب در بــیــن مــلــتــ‌های مــســلــمــان دنــیــا و در ڪــشــورهایــی ڪــه رؤســای آن ڪــشــورها وابــســتــه بــه آمــریــڪــا بــودنــد مــورد اســتــقــبــال قــرار گــرفــت و مــلــتــ‌ها بــه نــفــع انــقــلــاب اســلــامــی شــعــار دادنــد،در صــدد بــرآمــدنــد تــا بــه هر قــیــمــتــی ایــن انــقــلــاب را نــابــود ڪــنــنــد.

 

آنــ‌هامــیــ‌دانــســتــنــد صــدام شــخــصــیــتــی بــود ڪــه زمــیــنــه‌ی ایــجــاد یــک حــرڪــت مــتــڪــبــرانــه و ظــالــمــانــه در او وجــود دارد و بــه‌طــور طــبــیــعــی آدم مــتــجــاوز و مــتــعــرضــی اســت.در هنــگــام انــقــلــاب صــدام  رئیــســ‌جــمــهور عــراق نــبــود؛ آنــ‌ها تــرتــیــبــات را جــوری دادنــد ڪــه حــســن الــبــڪــر ڪــنــار بــرود و صــدام رئیــســ‌جــمــهور شــود تــا او را تــهیــیــج و تــشــویــق و وادار بــه حــمــلــه‌ی نــظــامــی بــه ایــران ڪــنــنــد.

 

 

عــلــت همــراهی شــوروی بــا آمــریــڪــا در حــمــایــت از صــدام چــه بــود؟

مــدعــیــانــامــروز آن روزها عــلــنــاً بــه صــدام مــواد شــیــمــیــایــی بــمــب مــیــ‌دادنــد

 

رهبــر انــقــلــاب،امــروز:آمــریــڪــا و اروپــای قــدرتــمــنــد انــگــلــیــس و فــرانــســه و ایــتــالــیــا و آلــمــان همــه‌شــان پــشــت ســر صــدام قــرار گــرفــتــنــد و هرچــه تــوانــســتــنــد بــه او ڪــمــک ڪــردنــد.

 

دراول جــنــگ لــشــڪــرهای صــدام امــڪــانــات مــعــدودی داشــتــنــد [امــا]بــا گــذشــت زمــان و بــا وجــود جــنــگ،روزبــه‌روز بــر ایــن امــڪــانــات افــزوده شــد و بــه چــنــد بــرابــر رســیــد.

شــورویــهم ڪــه ضــد آمــریــڪــا بــود در ایــن قــضــیــه همــراه آمــریــڪــا شــد؛ چــون شــوروی تــعــداد زیــادی جــمــهوری مــســلــمــان داشــت و انــقــلــاب اســلــامــی مــوجــب مــیــ‌شــد آن جــمــهوریــ‌ها بــه فــڪــر هویــت اســلــامــی خــود بــیــفــتــنــد.

 

آمــریــکاو شــوروی و نــاتــو و همــه‌ی قــدرتــ‌های مــســلــط دنــیــا پــشــت ســر صــدام قــرار گــرفــتــنــد تــا جــمــهوری اســلــامــی را از بــیــن بــبــرنــد.

 

همــین ڪــشــور فــرانــســه پــیــشــرفــتــه‌تــریــن هواپــیــمــاها و بــالــگــردهای خــود را بــه صــدام داد.

همــین ڪـشــور آلــمــان مــواد شــیــمــیــایــی ســمــی را در اخــتــیــار رژیــم صــدام گــذاشــت تــا در جــنــگ اســتــفــاده ڪــنــد.

 

ایــنــ‌هاییــڪــه امــروز فــلــان گــروه را بــه اتــهام مــصــرف مــواد شــیــمــیــایــی مــورد تــهاجــم قــرار می دهنــد،آن روز عــلــنــاً بــرای ســاخــت بــمــب بــه صــدام مــواد شــیــمــیــایــی مــیــ‌دادنــد.

 

ماهنــوز بــعــد از ۳۰ ســال ڪــســانــی را در بــیــن رزمــنــدگــانــمــان داریــم ڪــه بــه‌خــاطــر آلــودگــیــ‌های شــیــمــیــایــی آن روز گــرفــتــارنــد؛ بــســیــاری هم شــهیــد شــدنــد.

 

همــه‌یــدســتــگــاه‌های شــیــطــانــی عــالــم بــه ایــن شــیــطــان مــتــڪــبــر مــغــرور یــعــنــی صــدام ڪــمــک ڪــردنــد ڪــه ایــن جــنــگ بــه وجــود بــیــایــد و ادامــه پــیــدا ڪــنــد و او پــیــروز شــود.

 

الــبــته همــه‌ی ایــن تــلــاشــ‌ها مــثــل تــیــری بــه ســنــگ خــورد و یــک وجــب از خــاک جــمــهوری اســلــامــی را نــتــوانــســتــنــد در اخــتــیــار بــگــیــرنــد.

 

نــســل جــوان امــروز بــرای عــقــبــ‌رانــدن دشــمــن از نــســل اول آمــاده‌تــر اســتــ

 

رهبــر انــقــلــاب،امــروز:دشــمــنــی قــدرتــ‌های جــهانــی بــا انــقــلــاب اســلــامــی ایــن جــنــگ را بــه وجــود آورد و عــظــمــت و فــداڪــاری جــوانــان،ایــن جــنــگ را بــه نــفــع مــا تــمــام ڪــرد و جــمــهوری اســلــامــی ریــشــه‌دارتــر و قــویــ‌تــر شــد؛ ایــن هویــت دفــاع مــقــدس اســت،ایــن را بــایــد پــاســداری ڪــرد.

ایــنــکه چــنــد مــیــلــیــون نــفــر هر ســال حــرڪــت راهی

ان نــور را انــجــام می دهند،

یــڪــی از جــلــوه‌های پــاســداری از آن دوران نــورانــی اســتــ.

 

دشــمــنــانــمی خــواســتــنــد ڪــه وقــتــی نــوبــت بــه [نــســل]شــمــاها -۱۸ســالــه‌ها و ۲۵ســالــه‌ها- مــیــ‌رســد و نــســل شــمــا روی ڪــار می آیــد،از اســلــام و انــقــلــاب هیــچ خــبــری نــبــاشــد و آمــریــڪــایــیــ‌ها بــر همــه‌چــیــز ایــن ڪــشــور مــســلــط بــاشــنــد.

 

آنــ‌هابــا ایــن نــیــت مــبــارزه بــا جــمــهوری اســلــامــی را شــروع ڪــردنــد و جــنــگ را راه انــداخــتــنــد و بــعــد از جــنــگ حــمــلــات ســخــت و نــرمــشــان را انــجــام دادنــد.

 

امانــتــیــجــه ایــن شــده ڪــه در مــیــان ایــن نــســل ڪــســانــی هســتــنــد ڪــه اســتــعــداد رشــد و شــڪــوفــایــیــ‌شــان از نــســل اول بــیــشــتــر اســت و اقــتــدارشــان هم از دشــمــن خــبــیــث بــیــشــتــر اســتــ؛ و بــلــاشــک اگــر آن روز جــوانــان مــا تــوانــســتــنــد دشــمــن را بــه عــقــب بــرانــنــد،امــروز ایــن جــوانــان بــه‌مــراتــب بــرای عــقــب رانــدن دشــمــن آمــاده‌تــرنــد.

۹۶/۱۲/۱۹