مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

پنج شنبه شهدایی

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۴/۰۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنــوز باورم ایـن بـود ،
تـو بـاز میـگردی…
امّا بـرای باورم
پـلاک آورده انــد…
باز آئینه ، آب ، سینی و چای و نبات
باز پنجشنبه و یاد شهدا با صـلوات