مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دوره یاوران ولایت دوره/ظرفیت قریب هزارودویست نفر

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۵/۱۵

شیراز-سایت مجلس شهدا-گفت وگوی خبرنگارسایت  مجلس شهدا با فرمانده سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس انجام شد.

 

به گزارش سایت شهدا،سجادتوکل فرمودند:دوره یاوران ولایت دوره تشکیلاتی تربیتی یاوران ولایت ویژه فرماندهان مسئولین واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی درمقطع پیشگام یعنی همان متوسطه دوم سراسراستان فارس که به ظرفیت قریب هزارودویست نفر در این دوره ها شرکت می کنند.

افراد شرکت کننده دردوره یاوران ولایت:

تقریبا تا نصف شش صد نفرخواهر و شش صد نفر برادر مربوط به سراسراستان فارس میشود

به زمان بازدهی زمانیشان اشاره می کنید؟

دراین دوره یاوران ولایت از پنج/مرداد دوره ویژه مربیان شروع شده و ده/مرداد دوره فرمانده واحد دوره برادران شروع شده و فرمانده های واحدها و دانش آموزان برادرسراسر استان فارس حضورپیدا کرده اند و دوره خواهران هم از چهار/شهریور به مدت شش روزقریب  یک  هفته درخدمت خواهران دانش آموزبسیجی سراسراستان فارس

هدف شماازاین کارچیست؟

همین که ازاسم دوره معلوم  و مشخص است مابه عنوان تنهاتشکل قانونی دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی یعنی بسیج دانش آموزی بناروبراین می دانیم که بچه های خوب ومومن انقلابی دانش آموزان متخلق مبتکراهل علم باتقواواهل علم که هستندرابتوانیم درفضای اردوباکارهای تشکیلاتی بسیج ،باموضوعات تربیتی بامسائل مدیریتی آشناکنیم مستحضرهستیدخیلی ازمباحثی که ممکن است یک دانش آموزیانوجوانویک جوان به آن نیازمبدم داشته باشنددرزندگی حقیقی اش درفضای نظام آموزشی مامحقق نمیشودوبه دست نمی آورد ولذا اینجابنابوبراین دانستیم که به دانش آموزمون منتقل کنیم وپدرومادریاوالدین این دانش آموزمطمئن باشندنگاه مااین است که برای توانمندکردن بچه های بسیج داخل موضوعات مختلف برای مدیریت خودشان، برای مدیریت وتعهدی که نسبت به جامعه وتعهدی که نسبت به خانواده وتعهدی که نسبت به محیط وطبیعت پیرامون دارنداین فضا را می خواهیم برای دانش آموزان ایجادکنیم دانش آموزان ما اهل تنبلی وتن پروری بی سوادی و بی خیالی نباشدوخودش راموظف بداندوبه عنوان یک نسل ازاین انقلاب اسلامی سه هزاروششصددانش آموزشهیدخونشان رابرای این نظام دادند بتوانند نقش خوشان رادرست ایفاکنند

خبرنگار:سیدمجتبی ابراهیمی

عکاس:محمدامین زرین پور

مرودشت

انتهای پیام /