مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

عزاداری امام حسین شهرستان خوشاب

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۲۷

ایستگاه صلواتی

ایستگاه صلواتی

به گزارش خبرنگار مجلس شهدا عزاداری امام حسین شهرستان خوشاب
خبرنگار مجلس شهدا خانم عزتی از شهرستان خوشاب خراسان رضوی