مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطراتی از شهید مقدادوعظی

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۹/۰۲

خاطرات کوتاه از شهیدمقدادوعظی

برادرشهید:
با توجه باینکه ایشان از اسم مهرداد خوششان نمیامد بنابه پیشنهادم نام خود را در نامه های ارسالی از جبهه و خصوصا در وصیتنامه مقداد مینوشت و اگرچه ابشان در ادامه حضور در جبهه بعنوان بسیجی
همزمان بابت سزبازی اش محسوب میشد اما همیشه افتخارش این بود که بسیجی هست و ما هم همیشه از ابتدای بعد از شهادت تا بحال او را بعنوان تخریبچی بسیجی شهید مقداد وعظی معرفی کرده ایمان
حوه شهادت مقداد به نقل از همسنگران شهید
ایشان در حالیکه در حال دادن مهمات و تسلیحات بدوستان همرزمش بود برای انجام ماموریت تخریب در مقر واحد تخریب لشگر در خط دوم جبهه های شلمچه همزمان هواپیمای عراقی بمباران خوشه ای میکند که سهید مقداد در اثر ترکشهای بمب خوشه ای مجروح و در مسیر انتقال به بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه زهرا .س. بشهادت میرسد.

ایستاده از راست:
۱-شهیدعلیمحمد بابانیا۲-اقای سیدمحمدرضابلالی اوصیا
نشسته:
۳-شهیدمقدادوعظی۴-؟